Nicejsko-chalcedonské vyznanie viery

(Nicejsko - Konštantinopolské vyznanie)

Veríme v jedného Boha, Otca všemohúceho, učiniteľa neba i zeme, všetkých (vecí) viditeľných i neviditeľných.

A v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, z Otca splodeného pred všetkými vekmi, Boha z Boha, svetlo zo svetla, Boha pravého z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, tej istej podstaty s Otcom; skrze ktorého je všetko učinené; ktorý pre nás ľudí a pre naše spasenie zostúpil z nebies a vtelil sa z Ducha Svätého a z Márie panny a stal sa človekom, bol tiež za nás ukrižovaný pod pontským Pilátom, trpel a bol pochovaný. A vstal z mŕtvych tretieho dňa podľa Písiem, a vstúpil na nebesia a sedí na pravici Otcovej a opäť príde so slávou súdiť živých i mŕtvych, ktorého kráľovstvu nebude konca.

A v Ducha Svätého, Pána a oživovateľa, ktorý z Otca a Syna vychádza, ktorý s Otcom a Synom je zároveň uctievaný a oslavovaný, ktorý hovoril cez prorokov; a jednu svätú všeobecnú a apoštolskú cirkev.

Vyznávame jeden krst na odpustenie hriechov a očakávame vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.